பாடசாலை தகவல் PDF அச்சிடுக மின்னஞ்சல்

 

KN/MURUGANANDA COLLEGE

 

SCHOOL DETAIL

 

NAME                                                           : KN/MURUGANANDA COLLEGE

 ADDRESS                                                    : MURASUMODDAI, PARANTHAN.

 GRADE                                                         : 1AB

 DATE OF ESTABLISHED                       : 16/01/2011

 DATE OF NAME CHANGED                  : 25/10/2011

 T.P.NO – SCHOOL                                     : 021-2060202

 EMAIL                                                          : இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்

 PRINCIPAL                                                 : 077-6171397

 RESIDENCE                                                 : 023-4920410

 CENSUS NO                                                 : 10037

 ID NO                                                             : 1102002

 EXAM NO                                                    : A/L – 16033

 DIV EDU OFFICE                                      : KANDAWALAI

 ZONE                                                             : KILINOCHCHI

 G.S.DIVISION                                              : OORIYAN

 G.S DIV NO                                                  : KN/19

 G.S DIVISION                                              : KANDAWALAI

 DISTRICT                                                    : KILINOCHCHI

 PROVINCE                                                  : NORTH

 ELECTORAL DISTRICT                          : JAFFNA

 ELECTORATE                                            : KILINOCHCHI

 PREDESHIYA SABA                                 : MURASUMODDAI

 EXTENT                                                       : 5 ACRE

 

BANK ACCOUNT DETAIL

 TEACHERS’ SALARY A/C NO               : 70473712                         - BOC, KILINOCHCHI

 SCHOOL DEVELOPMENT A/C NO     : 111100180021991        - BOC, PARANTHAN

 O.S.A A/C NO                                              : 111100190008705        - P.B PARANTHAN